مرغ به کلام_دولت یا مرغ به کام_ملت ؟!!!
مرغ به کلام_دولت یا مرغ به کام_ملت ؟!!!
چندین ماه هست که مسئله ارزش گذاری کالاهای معیشتی وارد یک فضای چالشی به ضرر مردم شده است !

در شرایط فعلی ارزش گذاری بر کالاهای محوری و معیشتی حاکم بر زندگی مردم متناسب با سطح درآمدی این قشر نیست و چالش های فراوانی را بر سبک زندگی #مردم_اجتماعی و سبک زندگی ایرانی اسلامی وارد نموده است !

یک کیلو مرغ به #کلام_دولت ۷۳ هزار تومان؟!

یک کیلو مرغ به #کام_ملت ۹۸ هزار تومان ؟!

بسیاری از کارشناسان و افراد نخبه عوامل متنوعی را برای گرانی ها بر شمرده اند عواملی همچون #حذف_ارز_۴۲۰۰_تومانی موسوم به ارز ترجیحی،کمبود نهاده های دامی و ….. ،گران شدن هزینه های تولید،هجوم و افزایش تقاضا بصورت موقتی برای تهیه یک کالا و چندین دلیل دیگر !

اما آیا در تولید_توزیع و پشتیبانی برنامه ریزی و کارشناسی وجود ندارد ؟!

آیا ارز ترجیحی اگر حذف نمیشد مشکلات مردم حل میشد ؟!یا با بی برنامگی و عدم وجود آمار صحیح از میزان عرضه و تقاضا وضع به همین منوال پیش می‌رفت ؟!
دعوای میان مدافعان تثبیت ارز ترجیحی و حذف ارز ترجیحی هر کدام دلایل و استدلال های درست و منطقی دارند برای دفاع از نظر خود.
بسیار دیده ایم که روزی از فرط زیادی محصول آن را #معدوم میکنیم و روزی از کبود آن له له و التماس برای تامین آن !

جدالی بر سر حذف یا ماندن ارز ترجیحی در کشور در میان نخبگان وجود دارد اما به نظرم این جدال بر سر تنها یکی از فاکتور های شرایط موجود است و نه همه ی آن شرایط !!
ارز می‌دادیم گران میشد .
ارز نمی‌دهیم گران میشود.

ارز می‌دادیم در بسیاری از موارد در جایگاه درست و به نفع مردم هزینه نمیشد و نه تنها به نفع عوام نمیشد بلکه به سمت نفع خواص می‌رفت !
جبران ارز برای کشور در شرایط تحریمی بسیار سخت و دشوار است و ارز ترجیحی به نوعی اتلاف سرمایه ملی !

ارز داده میشد تا جنس ارزان به دست مصرف کننده و تولید کننده برسد اما متاسفانه گران تر در کشور به حلقه های پایینی هرم مصرفی می‌رسید .

مشکل ما عدم وجود آمار درست و صحیح جهت تصمیم گیری و تصمیم سازی و همچنین عدم وجود کار کارشناسی جهت نظارت صحیح بر کاستی ها و کمبود و سواستفاده های احتمالی میباشد!
انبار گردانی در مبادی ورودی و خروجی کشور به نادرستی هست !
روزی فرمان صادرات بی رویه را صادر میکنیم و روزی اجازه واردات اجناسی را نمی‌دهیم که در انبار های گمرک سال ها زمین گیر شده اند .
حاضریم‌ در مبادی گمرگ جنس هایمان رسوب کنند و فاسد و از بین بروند اما آن را ارزان به دست مردممان نرسانیم .

تقویت برنامه ریزی و نگاهی فارغ از تعارض منافع و بکارگیری نخبگان و افرادی که کار کارشناسی را به معنای واقعی میدانند، بهترین راه برای حل مشکلات کشور است والسلام !

آرمین رام‌برزینی
فعال اجتماعی

  • نویسنده : آرمین رام‌برزینی فعال اجتماعی