نماينده ولى فقيه در استان گفت: همانگونه كه عاشورا نذرى مى دهيد ولادت ائمه هم شور ايجاد كنيد.
به گزارش البرزفردا آيت الله سيد محمدمهدى حسينى همدانى اذعان مى كند: همانگونه كه در روزهاى شهادت مساجد را پر مى كنيد ولادت ها نيز مراسم باشكوه برگزار كنيد.
امام جمعه كرج با تأكيد بر اينكه روزهاى ولادت ائمه شهر را آذين كنيد اظهار كرد: همانگونه كه روزهاى شهادت را باشكوه برگزار مى كنيد به ولادت ها نيز توجه كنيد.
وى معتقد است: قيمه اى كه ظهر عاشورا مى پذيد ولادت ائمه هم بپذيد.
نماينده ولى فقيه خطاب به اقشار بسيج در استان ادامه داد: ايجاد شور در ولادت ها را در شهر مورد توجه قرار دهيد.
علت لغو برخى از كنسرت هاى استان مخالفت نماينده ولى فقيه با برگزارى آنها عنوان شده است.
سه سال است كه جنگ و شادى در فضاى باز در استان برگزار نمى شود.