اکتمرا ۴۴ درصد میزان نیاز به ونتیلاتور و مرگ را کاهش داد/ فیلم
اکتمرا ۴۴ درصد میزان نیاز به ونتیلاتور و مرگ را کاهش داد/ فیلم
رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: بر اساس نتایج مطالعه بزرگ امپکتا که دیروز توسط محققین منتشر شد نشان داد کهوی افزود: تجویز اکتمرا 44 درصد میزان نیاز به دستگاه های تهویه مکانیکی و مرگ و میر را کاهش می دهد.

این پزشک اضافه کرد : در گروهی که اکتمرا گرفتن ۱۲ درصد و گروهی که اکتمرا نگرفتن ۱۹ درصد نیاز به تهویه مکانیکی داشتند و مرگ و میر اتفاق افتاده است.

وی گفت: در بیمارستان مسیح دانشوری هم اولین مطالعه در مورد اکتمرا را چاپ کردیم. در مورد توسیلیزومب ایرانی هم در بیمارستان مسیح دانشوری و چند مرکز دیگر مطالعه انجام شد که خوشبختانه سازمان غذا و دارو ایران مجوز داروی ایرانی را داد.

دکتر پیام طبرسی ادامه داد: قیمت داروی ایرانی با قیمت معقولی در داروخانه های بیمارستان منتخب در دسترس است

وی گفت: متاسفانه سودجویان اکتمرا شرکت رش را حتی با قیمت ۷۵ میلیون تومان هم به فروش می رساندندکه قیمت داروی ایرانی با نام تمزیوا با قیمت ۲ میلیون تومان است با کیفیت مناسب در دسترس است.