پروژه ماهان – باغستان در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد
پروژه ماهان – باغستان در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد

  پروژه تقاطع غیرهمسطح بلوار سربازان گمنام و بلوار امام خمینی (ماهان – باغستان) در مراحل پایانی کار است و در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید                                                      […]

 

پروژه تقاطع غیرهمسطح بلوار سربازان گمنام و بلوار امام خمینی (ماهان – باغستان) در مراحل پایانی کار است و در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید