به گزارش البرزفردا ، محمد صادق باغستانی افزود: هرچقدر مردم با حقوق خود آشنایی بیشتری داشته باشد به طوریقین دربخش مطالبات شان رابه صورت قانونی خواهند شناخت و ازاین طریق پیگیری خواهند کرد.
وی اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از مردم ما با حقوق شهروندی خود آشنایی زیادی ندارند و این وظیفه مسئولان است تا مردم را هر چه بیشتر نسبت به این موضوعات و حقوق خود آشنا سازند.
باغستانی گفت: یکی از اساسی ترین موضوعات که سبب رشد کشور شده و از فساد و تبعیض ها جلوگیری می کند حقوق شهروندی است.
وی ادامه داد: به طور یقین احیای دوباره حقوق شهروندی کار دولتمردان و مسئولان را در اجرای هر چه بیشتر وظایف و مسئولیت های را آسان تر خواهد ساخت.