به گزارش البرزفردا ، علی اکبر مختاری افزود: این طرح ضربتی ازامروز به صورت ویژه دراستان البرز آغازشده و کارشناسان تعزیرات حکومتی به صورت ویژه پیگیری می کنند.
وی اضافه کرد:برخی کارخانه ها به صورت خودسرانه قیمت فروش کره را افزایش داده که جریمه میلیاردی در انتظار آن ها است.
وی گفت : دراولین روز از این طرح یک کارخانه مورد رصد و بازرسی قرارگرفته که اقدام به افزایش قیمت کرده اما هنوز دربازارتوزیع نشده بود که تذکرلازم دریافت و مقررشد قیمت آن به قبل برگردد.
مختاری ازمردم خواست هرگونه افزایش قیمت مراتب را با ذکر آدرس شرکت به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ ارسال تا اسرع وقت نسبت به آن رسیدگی شود .