موکب خدمت امسال هم با اغاز ایام راهپیمایی اربعین فعالیت خود را آغاز نموده است. اما امسال تفاوتش با سایر سالها این است که این موکب تمام تلاش خود را در ایام اربعین وقف خدمت به محرومان استان البرز نموده و می نماید.