شهردار محمدشهر، مقبول یا منفور؟ | البرز فردا

 

نتایج یک نظرسنجی در فضای مجازی نشان می دهد که در خوشبینانه ترین حالت بیش از ۶۱ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از عملکرد شهردار محمدشهر ناراضی بوده و فعالیت های وی را مسمر ثمر نمی دانند.