انتقاد صریح عضو شورا از برخورد سلیقه ای دراداره کل حقوقی شهرداری
انتقاد صریح عضو شورا از برخورد سلیقه ای دراداره کل حقوقی شهرداری
دبیر شورای اسلامی شهر کرج گفت: اداره کل حقوقی محل کار فنی و تخصصی است و نه اقدامات سلیقه ای، این مهم در برخورد با پرونده‌ها حتی طرح یا عدم طرح شکایت مصداق دارد که در صورت لزوم ارائه خواهد شد.

به گزارش البرزفردا ، مجتبی حاجی قاسمی، دبیر شورای اسلامی شهر کرج، امروز در حاشیه صحن شورای شهر، در خصوص اداره کل حقوقی شهرداری کرج و پرونده‌های حقوقی، گفت: از یکسال پیش تا کنون مکرر تذکر داده شده که در آرای صادره از دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای حجمی مشمول قانون تبدیل وضعیت ایثارگران دفاع مناسبی از سمت شهرداری کرج صورت نگرفته است و متاسفانه پیشنهادهای حقوقی‌ای که برای اعاده دادرسی مطرح شده نیز مورد توجه قرار نگرفته است‌.

دبیر شورای اسلامی شهر کرج اظهار کرد: در موردی، فردی مهر پیمانکار خدمات شهر را جعل کرده است و از طریق آن یکی از اقوام خود را از طریق رأی دیوان به استخدام شهرداری درآورده است، این در حالی است که در قراردادهای خدمات شهر نیروی خانم نداریم و شهرداری کرج نیز کاملا منفعلانه عمل نموده است در حالی که با اعلام رسمی جعل توسط پیمانکار مربوطه و انعکاس آن به دیوان قطعا چنین رایی صادر نمی‌شود.

حاجی قاسمی یادآور شد: با شکایت یکی از پرسنل شهرداری کرج در موضوع حق جذب کارگری که با معیشت ۳۰۰۰ نفر از پرسنل ارتباط مستقیم دارد، رای بدوی توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: متاسفانه فرد شاکی مورد تهدید و بازخواست توسط برخی از مقامات شهرداری کرج قرار گرفته است که این روش صحیح نمی‌باشد و اگر شکایت ایشان برحق است، داغ و درفش نشان دادن صحیح نیست.