آقای استاندار!  ریش و قیچی اتان را برگردانید
آقای استاندار!  ریش و قیچی اتان را برگردانید
آقای استاندار! ریش و قیچی ای را که به عده ای داده اید تا دانسته یا ندانسته فضای رسانه ای استان را به قهقرا بفرستند برگردانید تا شاید رنگ و لعاب اقدامات نمایشی ای که از سوی این افراد کمتر شود.

آقای استاندار! رفتار شما با حوزه رسانه ای استان البرز، همچون همان جوجه اردک زشتی است که همه او را پس می زنند.

آقای استاندار! عده ای از کنار نام و نان استانداری سوار بر مرکب شوواره ها و نمایش واره ها شده تا بلکه فقط از کنار نمایش اقدامات و نه از نتیجه خود اقدام، سرود فتح و پیروزی بخوانند و همانند فاتحان یک پای شان را بگذارند بر روی جنازه ای که شکار کرده اند، تا توهم فتح قله ها به اشان دست دهد دریغ از اینکه تنها نوک بینی اشان را هم نتوانسته اند فتح کنند.

آقای استاندار! به زیردستان تان که مدعی سیاست مداری و سیاست ورزی هستند و پوزیشین چرچیل و استالین و روزولت را می گیرند در حالی که زلنسکی هم نیستند، یاد دهید که دوغ و دوشاب دو چیز مجزاست و هر دو با یکدیگر متفاوتند.

برادران محترم! اسم نشست تان را گذاشته اید هیات اندیشه ورز رسانه ای، بماند از اینکه بعد از گذشت یک سال و اندی که استاندار البرز قول برگزاری و تشکیل این هیات را داد، عده ای را دور جمع کردید و نامش را گذاشتید اندیشه ورز! اما حضرات سیاست ورز، سیاست مدار، سیاست خوان، اصلا ته سیاست بازی، شما تفاوت بین فعال رسانه ای با اندیشه ورز رسانه ای را می دانید؟!

اصلا می دانید هر کسی که فعال است و جلوی چشم شما رژه می رود، فعال نیست، اصولا کسانی که فعال هستند وقت این را ندارند که جلوی تان کارنوال راه بیاندازند.، آنهایی هم که اندیشه ورز هستند، اصلا وقت شان را برای نمایش نمی گذارند، پس فرق بین دوغ و دوشاب را بدانید!

آقای استاندار می گویند، لیست اسامی خبرنگاران فعال را از استانداری البرز گرفته ایم، نامش را گذاشته ایم هیات اندیشه ورز!

البته خرده نباید گرفت که نگاه شوواره ای و نمایش واره ای کارنوال نمایش راه انداختن آخرش هم می شود اینکه لیستی از خانه ویرانه ای بگیرید و عده ای را دعوت کنید و نامش را بگذارید هیات اندیشه ورز!

آخر سر هم در مصاحبه هایتان گلو صاف کنید و بگویید ما هیات اندیشه ورزی رسانه ای راه انداخته ایم هزاران ساعت جلسه گذاشته ایم و … بیچاره گوش هایی که قرار است این گزارش های نمایشی را بشنوند.

آقای استاندار! نمی دانم این ریش و قیچی ای را که قرار است اصلاح انقلابی کند را داده اید دست چه کسی؟ تو را به خدا و تو را به قالیباف! قسم برش گردانید، بگذارید عطای ما به همان لقایمان باشد، نخواستیم این تحفه محروسه را.

این جوجه اردک زشت، زشت است، چه آزاده ای را که دل پرخون دارد بیاورید، چه برادرزاده بزرگ نامی را که از آسمان به زمین نگاه می کرد بیاورید و چه عده ای که فرق دوغ و دوشاب و فعال و اندیشه ورز را نمی دانند ، بگمارید تا به قول و وعده شما عمل کنند.

آقای استاندار! رسانه های البرز با تدابیر مشفقانه اهالی خانه ویرانه و حمایت کنندگان آنان در حال افتادن از پشت بام هستند، ارکان سیاسمتدار سیاست ورز سیاست دان شما! با هول دادن، سرعت افتادن شان را بیشتر می کنند، تو را به همان خدا و دوست شفیق تان جلوی این افتادن را بگیرید