یک جوان البرزی توانست سبک ورزشی رزم کوبان را در سطح جهان بنیانگذاری و به ثبت برساند
یک جوان البرزی توانست سبک ورزشی رزم کوبان را در سطح جهان بنیانگذاری و به ثبت برساند
اکبر ملکی قهرمان رشته ورزش های رزمی فرزند البرز و محمدشهر توانست با تلاش و پشتکار خود، سبک رزمی رزم کوبان را در سطح جهانی بنیانگذاری و ثبت نماید

ثبت رسمی وبین المللی رزم کوبان در سازمان جهانی هنرهای رزمی WKO

حکم انتصاب

جناب آقای استاد اکبرملکی قهرمان ارزنده جهان

بنیانگذار محترم رزم کوبان ایران وجهان

احتراما،نظر به سوابق وتجارب جنابعالی درعرصه های بین المللی وجهانی سبک رزم کوبان را ابداع و بنیانگذاری نموده ودرسازمان جهانیWKO ثبت می باشد درکمال مسرت به اطلاع می رساند حسب نظر شورای فنی سازمان جهانی WKO، تزعلمی اختراعات، ابتکارات ورزشی  رزم کوبان درسال۲۰۲۰ برگزید وثبت جهانی شده است به شماره ثبت ۱۴۰‪۰/۴۵۳‪ به عنوان اختراعات ورزش رزمی بنیاد ملی  نخبگان  شناخته شده است هدف اصلی از شناسایی ثبت اختراعات ابتکارات برگزیده تجلیل ازخلاقیتهای نوآوانه ورزشی به نام رزم کوبان  مخترعان وایجاد در زمینه ای برای توانا سازی آنان برای ایجاد دانش ورزشی پایدار است ازاین رو امید است با یاری خداوند حکیم وتلاش وپشتکار حضرتعالی شاهد تبدیل اختراع وابتکار برگزیده باشیم

 

سازمان جهانی هنرهای رزمی WKO