اعاده لايحه ماليات بر ارزش افزوده برای تقويت شوراها
اعاده لايحه ماليات بر ارزش افزوده برای تقويت شوراها
محسن پيرهادی، نماينده تهران و رئيس فراكسيون مديريت شهری در نامه به شورای نگهبان، خواستار اعاده مصوبه اخير مجلس با نام اصلاحيه لايحه ماليات بر ارزش افزوده شد.

به گزارش البرز فردا رئیس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی با بيان اينكه اصلاحيه لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه اخيرا از سوی مجلس مصوب شد، مغاير با قانون شهرداری‌ها است، تأكيد كرد: طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها، وضع عوارض شهری از وظایف شوراهای اسلامی شهر بوده است؛ همچنین طبق اصل هفتم و یکصد و سوم قانون اساسی؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند.
پيرهادی افزود: طبق ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار تعیین عوارض شهری و روستایی به وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها محول شده است، در حالیکه طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها و همچنین بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها، مرجع وضع عوارض شهری، شوراهای اسلامی شهرها است.
وی در ادامه از ارسال نامه‌ای به اعضای محترم شورای نگهبان برای اعاده مصوبه ۹۹/۹/۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و خاطرنشان كرد: به عنوان رئيس فراكسيون مديريت شهری و شوراها پیگیر اعاده وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به عنوان نهاد مدیریت محلی و مردمی هستم.