رعایت عفاف و حجاب تنها بر عهده بانوان نیست
رعایت عفاف و حجاب تنها بر عهده بانوان نیست
بزرگنمایی، پردازش و بسترسازی رعایت چهارچوب اخلاقمداری در حوزه بانوان، مهمترین اصل و‌نیاز برنامه ریزی مدیران برای پرورش نسل آینده و پویایی امروز زنان یک جامعه است.

به بهانه روز عفاف و حجاب

رمز گشایی و پرداختن به دستورات مشهود و مستند نبی اکرم (ص) پیرامون نقش موثر زنان در جایگاه های خانواده ، فرهنگ و سیاست؛ می تواند بزرگترین الگو جهت بهره مندی مدیران در راستای بسترسازی فرایند پویایی بانوان باشد.

اما برداشت هایی که مطابق با جریانات روز دنیا از عملکرد حضرت می توان داشت در سه بخش روانشناختی،تکریم و ایجاد سازکارهای مناسب ،قابل تقسیم می باشد.

در واقع رعایت عفاف و حجاب تنها به ظاهر خلاصه نمی شود و صرفا نیز نباید تنها برای زنان الزام آور باشد بلکه مدیران خصوصا متولیان فرهنگی نیز می بایست بسترهای حمایتی ،هدایتی و پیش زمینه ساز این عرصه را در راستای خودباوری و اعتماد به الگوهای اصیل ایرانی و اسلامی برنامه ریزی کنند.

دست اندرکاران می باید با روانشناختی نیازهای امروز بانوان، فضای مشارکت بیشتر آنها را از طریق آگاهی بخشی و بزرگ نمایی اهمیت رعایت چهارچوب های فکری و‌ذهنی بانوان در جامعه ترویج دهند چرا که جامعه ای موفق خواهد بود که مادرانش بتوانند نسل آینده را همچون ذریه حضرت فاطمه (س) اخلاق مدار تربیت نمایند.

همانگونه که حضرت محمد (ص) با حفظ حرمت و حجاب ریحانه خود آنهم در دوران جاهلیت ثابت کرد که اسلام دین عدالت است و زنان حق دارند که خارج از خانه نیز نقش موثری در تربیت جامعه داشته باشند.