اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه و سلب حضانت از زوجه (مادر) می‌شود‌؟

قانونگذار در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال را حق و تکلیف ابوین می‌داند. والدین بر اساس این ماده، علاوه بر اینکه برای نگهداری اطفال خود مستحق هستند، تکلیف قانونی به نگهداری آنان دارند. اما مقنن در حمایت از حقوق فرزندان و مراقبت از آن‌ها، در مواردی حق نگهداری از فرزندان را از والدین سلب می‌کند. لذا در ماده ۱۱۷۳ همان قانون بیان شده «هر‌گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». بنابراین اگر والدین فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری اطفال باشند، این حق توسط دادگاه از ایشان ساقط خواهد شد.

اما از منظر قانون مصادیق «انحطاط اخلاقی» که تربیت طفل را در معرض خطر قرار‌دهد کدام است؟ در ادامه با ما همراه باشید.

‌ٔ قانون مدنی در ادامه ماده اخیر مصادیقی از عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را بیان کرده است که در این حالت، محکمه با رعایت شرایط مقرر در ماده فوق، در خصوص حضانت طفل تصمیم خواهد گرفت که عبارت‌اند از: ۱. اعتیاد زیان آور به مواد مخدر و قمار ۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء ۳. ابتلاء به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء‌، تکدی‌گری و قاچاق ۵. تکرار ضرب‌و‌جرح خارج از حد متعارف. بنابراین چنانچه برای دادگاه احراز شود که رابطه نامشروع به نحوی است که موجب به‌خطر افتادن تربیت طفل می‌شود حق حضانت را اسقاط می‌کند و آن را به طرفی که مصلحت طفل باشد می‌سپارد. که اثبات مورد اخیر دارای تشریفات دادرسی و رویه قضایی مربوط به آن است.

اما با فرض اینکه رابطه نامشروع اثبات شد در صورتی که حضانت با مادر باشد می‌توان به استناد عمل منافی عفت، مهریه وی را نیز اسقاط کرد؟ که در پاسخ باید گفت اثبات رابطه نامشروع زوجه چه اینکه اقرار به‌آن کند یا حکم قطعی در این خصوص صادر شود مطلقا ارتباطی به مهریه ندارد. و بعد از وقوع عقد نکاح زوجه می‌تواند بر اساس شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، مطالبه تمام یا قسمتی از  مهریه را از شوهر تقاضا کند و در صورت عدم تادیه از دادگاه تقاضای الزام زوج به پرداخت آن  را بنماید.