بسیاری از ما برای ضمانت بستگان پشت‌ سفته دیگران را امضا می‌کنیم، و یا برای خودمان به دیگری سفته می‌دهیم. بدون آگاهی کامل از اینکه با امضا روی سفته یا ظهر آن چه تعهداتی بر عهده گرفته‌ایم. و در صورتی که از دیگران سفته‌ بپذیریم چگونه می‌توان از مزایای قانونی آن استفاده کرد. پس با ما همراه باشید تا با این سند تجاری بیشتر آشنا شویم.

 

 

 

«سفته» سندی‌تجاری است که بر اساس آن شخصی که آن را صادر می‌کند متعهد می‌شود که مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به گیرنده سفته بپردازد. این تعهد ممکن است مبنی‌بر‌پرداخت مبلغ به صورت یک‌جا و یا طی چند مرحله باشد و ممکن است که در سفته جزئیات مربوط به نحوه پرداخت و وثایق نیز قید شود.

 

اما نحوه صحیح تنظیم سفته به صورتی که از مزایای قانونی آن بتوان بهره‌مند شد بر چه اساس است. مطابق مفهوم ماده ۳۰۸ قانون تجارت سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن ۱- مبلغی که باید در موعد مقرر پرداخت شود با تمام حروف در آن مکتوب شود. ۲- مشخصات گیرنده و یا حواله کرد در آن قید گردد. ۳- تاریخ سررسید‌ پرداخت در آن مشخص شده باشد. تا چنانچه در سررسید متعهد به تعهد خود عمل نکرد آن را از مجاری قانونی بتوان وصول کرد. چراکه وصول سفته تشریفات قانونی خاصه خود را دارد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

 

دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که قضیه تمام است، لیکن در صورت عدم تأدیه، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر‌رسید، سفته را «واخواست» کند. واخواست به عنوان اعتراض‌رسمی در برگه‌های‌چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده است نوشته می شود، علاوه‌بر‌این بانک‌ها نیز واخواست‌نامه ‌چاپی مخصوص دارند. واخواست نامه در سه ‌نسخه مشابه تنظیم می‌گردد و به وسیله واخواست کننده امضا می‌شود. پس از ابطال تمبرکه مبلغ آن را دادگاه مشخص می‌کند با دستور ‌قضایی، واخواست‌نامه ابلاغ می‌شود.

 

مطابق تشریفات قانونی هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین واخواست‌نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می‌شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست‌نامه را به ابلاغ شونده در محل اقامت مشارالیه برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌کند.

 

برای استفاده از مسئولیت ‌تضامنی پشت‌نویس‌ها، و اشخاصی که سفته را تضمین کرده‌اند دارنده سفته باید ظرف یک‌سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را علیه ایشان به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهر‌نویس‌ها پذیرفته نمی‌شود. دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.