دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرجدید هشتگرد با خانواده روشندل ساکن شهر

به گزارش روزنامه البرز فردا به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، مهندس آقائی شهردار به همراه اعضای شورای اسلامی به مناسبت روز جهانی عصای سفید در منزل شهروند روشندل شهر که پدر و مادر روشندل بوده و یک فرزند ۶ ساله دارند، حضور یافتند و ضمن گرامیداشت این روز جویای مشکلات و دغدغه های این عزیزان شدند.

وی در این دیدار، روز جهانی نابینایان را فرصت مغتنمی برای ارج نهادن به جایگاه اجتماعی و شهروندی روشندلان و توجه بیشتر اقشار مختلف جامعه به نیازهای این قشر از جامعه عنوان کرد و تأکید کرد: نابینایان حق استفاده از تمامی امکانات رفاهی معمول در جامعه را دارند و بایستی زیرساخت های لازم برای تحقق این مهم در جامعه با همکاری تمامی ارگان های ذیربط فراهم شود.

شایان ذکر است روز ۱۵ اکتبر برابر با ۲۳ مهر ماه روز جهانی «عصای سفید» یا روز جهانی «ایمنی نابینایان» است.

عصای سفید چشمان یک روشندل است و امروز که روز عصای سفید نامیده شده روزی است برای به رسمیت شناختن حقوق نابینایان. روشندلان با تکیه بر عصای سفید امید زندگیشان را ترسیم می کنند.

نابینایان برای تردد در سطح شهر و عبور از موانع خیابانی از عصای سفید استفاده می‌کنند که تاریخچه استفاده از این عصا به سال‌های دور بر می‌گردد.

عصای ﺳﻔﯿﺪ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ شد. هرچند که در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و شناسایی نابینایان از اﯾﻦ ﻋﺼﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ برای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را تهدید می کنند، اﯾﻦ رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻋﺼﺎی راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﺼﺎ كه به صورت تاشو طراحي مي شود، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و اﻓﺮادی ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار می گیرد.