فرج‌الله ایلیات، عضو شورای شهر کرج در این نشست از بازدید آرامستان کرج خبر داد و گفت: شرایط خوبی در این مجموعه حاکم است.

 

وی با اشاره به راه‌اندازی آرامستان واقع در جنوب کرج در آینده نزدیک، تأکید کرد: این مجموعه پس از راه‌اندازی پروژه همت مورداستفاده ساکنین تهران نیز قرار خواهد گرفت که پیشنهاد می‌شود در راستا مقابله با این اتفاق تهاتر زمین‌های مربوطه صورت گیرد.

 

عضو شورای شهر ادامه با تأکید بر لزوم ثبات مدیریتی در شهرداری، یادآور شد: مدت‌زمان چندماه نمی‌تواند شرایط عملکرد مناسب را برای مدیران فراهم سازد؛ یک مدیر باید برنامه چهارساله خود را اجرایی سازد تا ثمره بخش شود.

 

در ادامه این جلسه بررسی و رفع مشکلات شهر در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت.