عشق به وطن بالاتر از عشق به فرزند/ پیام تلفنی فرزندان (سمیه لشکری) پرستار بیمارستان کمالی | البرز فردا