نمایش مذهبی (حور در آتش) کاری از گروه فرهنگی دلشدگان تقدیم می کند | البرز فردا