فیلم | اظهارات تند مربی بادران تهران بعد از تساوی جنجالی با گل ریحان البرز | البرز فردا
فیلم | اظهارات تند مربی بادران تهران بعد از تساوی جنجالی با گل ریحان البرز

فیلم | اظهارات تند مربی بادران تهران بعد از تساوی جنجالی با گل ریحان البرز مرتضی کرمانی سرمربی بادران تهران بعد از بازی جنجالی این تیم مقابل گل ریحان البرز گفت: از برخی مربیان غیر از کرونا تست های دیگر هم بگیرند.