تصاویر همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در مهدیه آل یاسین فردیس | البرز فردا