بزرگترین ماکت وقایع عاشورا در مجتمع مذهبی، فرهنگی هنری مهدیون | البرز فردا