بازدید وزیر بهداشت و افتتاح چند شرکت دارویی در اشتهارد | البرز فردا