بازدید معاون رئیس جمهور از آزاد راه تهران – شمال / گزار ش تصویری | البرز فردا