بازدید شهردار نظرآباد از مناطق مختلف شهری | البرز فردا