بازدید دکتر شهبازی استاندار البرز از کشتارگاه در شهرستان فردیس | البرز فردا