استقرار فاز اول نرم افزارجامع(HIS) در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز | البرز فردا